Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

Webwinkel

Inleiding

Hieronder vindt u onze Algemene Voorwaarden. Deze zijn steeds van toepassing als u

gebruik maakt van of een bestelling plaatst via onze Website. De Algemene Voorwaarden

bevat belangrijke informatie voor u als koper. Lees deze daarom goed door. Wij raden u

verder aan deze voorwaarden op te slaan of af te drukken, zodat u ze op een later moment

nog eens kunt teruglezen.

Artikel 1. Definities

1.1. GM Lifestyle: gevestigd te Heerlen en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder

registratienummer 64971066 handelend onder de naam GM Lifestyle.

1.2. Website: de website van GM Lifestyle, te raadplegen via www.gentlemen-lifestyle.nl en

alle bijbehorende subdomeinen.

1.3. Klant: de natuurlijke persoon die niet handelend in uitoefening van beroep of bedrijf

een Overeenkomst aangaat met GM Lifestyle en/of zich geregistreerd heeft op de Website.

1.4. Overeenkomst: iedere afspraak of overeenkomst tussen GM Lifestyle en Klant, van

welke overeenkomst de Algemene Voorwaarden integraal onderdeel uitmaken.

1.5. Algemene Voorwaarden: de onderhavige Algemene Voorwaarden.

Artikel 2. Toepasselijkheid Algemene Voorwaarden

2.1. Op alle aanbiedingen, Overeenkomsten en leveringen van GM Lifestyle zijn de

Algemene Voorwaarden van toepassing, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is

overeengekomen.

2.2. Indien Klant in zijn opdracht, bevestiging of mededeling inhoudende aanvaarding

bepalingen of voorwaarden opneemt die afwijken van, of niet voorkomen in de Algemene

Voorwaarden, zijn deze voor GM Lifestyle slechts bindend, indien en voor zover deze door

GM Lifestyle uitdrukkelijk schriftelijk zijn aanvaard.

2.3. Voor het geval dat naast deze Algemene Voorwaarden tevens specifieke product- of

dienstenvoorwaarden van toepassing zijn, zijn die voorwaarden ook van toepassing, maar

kan Klant zich in geval van tegenstrijdige voorwaarden steeds beroepen op de toepasselijke

bepaling die voor hem het meest gunstig is.

Artikel 3. Prijzen en informatie

3.1. Alle op de Website en in andere van GM Lifestyle afkomstige materialen vermelde

prijzen zijn inclusief btw en, tenzij op de Website anders vermeld, andere heffingen welke

van overheidswege worden opgelegd.

Pagina 1 van 6

3.2. Indien er verzendkosten worden gerekend, zal dit duidelijk, tijdig voor het sluiten van

de Overeenkomst worden vermeld. Daarnaast zullen deze kosten in het bestelproces apart

worden weergegeven.

3.3. De inhoud van de Website is met de grootste zorgvuldigheid samengesteld. GM

Lifestyle kan echter niet garanderen dat alle informatie op de Website te allen tijde juist en

volledig is. Alle prijzen en overige informatie op de Website en in andere van GM Lifestyle

afkomstige materialen zijn dan ook onder voorbehoud van kennelijke programmeer- en

typefouten.

3.4. GM Lifestyle kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor (kleur)afwijkingen ten

gevolge van beeldschermkwaliteit.

Artikel 4. Totstandkoming Overeenkomst

4.1. De Overeenkomst komt tot stand op het moment van aanvaarding door de Klant van

het aanbod van GM Lifestyle en het voldoen aan de daarbij door GM Lifestyle gestelde

voorwaarden.

4.2. Indien Klant het aanbod via elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt GM Lifestyle

onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod.

Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet is bevestigd, heeft de Klant de mogelijkheid

de Overeenkomst te ontbinden.

4.3. Indien blijkt dat bij de aanvaarding of op andere wijze aangaan van de Overeenkomst

door Klant onjuiste gegevens zijn verstrekt, heeft GM Lifestyle het recht om pas aan haar

verplichting te voldoen nadat de juiste gegevens zijn ontvangen.

4.4. GM Lifestyle kan zich binnen wettelijke kaders op de hoogte stellen of Klant aan zijn

betalingsverplichtingen kan voldoen, maar ook van alle feiten en factoren die van belang zijn

voor een verantwoord aangaan van de Overeenkomst. Indien GM Lifestyle op grond van dit

onderzoek goede gronden heeft om de Overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd om

gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere

voorwaarden, zoals vooruitbetaling te verbinden.

Artikel 5. Registratie

5.1. Om optimaal gebruik te maken van de Website, kan Klant zich registreren via het

registratieformulier/ de account-aanmeldmogelijkheid op de Website.

5.2. Tijdens de registratieprocedure kiest Klant een gebruikersnaam en wachtwoord

waarmee hij na registratie kan inloggen op de Website. Klant is zelf verantwoordelijk voor

het kiezen van een voldoende betrouwbaar wachtwoord.

5.3. Klant dient zijn inloggegevens, zijn gebruikersnaam en wachtwoord strikt geheim te

houden. GM Lifestyle is niet aansprakelijk voor misbruik van de inloggegevens en mag er

steeds vanuit gaan dat een Klant die zich aanmeldt op de Website ook daadwerkelijk die

Klant is. Al hetgeen gebeurt via het account van Klant, valt onder de verantwoordelijkheid

en het risico van Klant.

5.4. Indien Klant weet of vermoedt dat zijn inloggegevens in handen van onbevoegden zijn

gekomen, dient hij zo spoedig mogelijk zijn wachtwoord te wijzigen en/of GM Lifestyle

daarvan in kennis te stellen, zodat GM Lifestyle gepaste maatregelen kan nemen.

Pagina 2 van 6

Artikel 6. Uitvoering Overeenkomst

6.1. Zodra de bestelling door GM Lifestyle is ontvangen, stuurt GM Lifestyle de producten

met inachtneming van het in lid 3 van dit Artikel gestelde zo spoedig mogelijk toe.

6.2. GM Lifestyle is gerechtigd derden in te schakelen bij het uitvoeren van de verplichtingen

die voortvloeien uit de Overeenkomst. 6.3. Op de Website wordt duidelijk, tijdig voor het

sluiten van de Overeenkomst omschreven op welke wijze levering zal plaatsvinden en

binnen welke termijn de producten geleverd zullen worden. Indien geen levertermijn is

overeengekomen of is vermeld, zullen producten in ieder geval binnen 30 dagen geleverd

worden.

6.4. Indien GM Lifestyle de producten niet binnen de overeengekomen termijn kan leveren,

stelt zij Klant daarvan in kennis. Klant kan in dat geval akkoord gaan met een nieuwe

leverdatum of hij krijgt de mogelijkheid om de Overeenkomst kosteloos te ontbinden.

6.5. GM Lifestyle raadt Klant aan de geleverde producten te inspecteren en de daarbij

gebleken gebreken binnen bekwame tijd, bij voorkeur schriftelijk, te melden. Zie nader het

Artikel omtrent garantie en conformiteit.

6.6. Zodra de te leveren producten op het opgegeven afleveradres zijn afgeleverd, gaat het

risico, waar het deze producten betreft, over op Klant. Indien uitdrukkelijk anders is

afgesproken, gaat het risico al eerder over op Klant. Als Klant besluit de producten af te

halen, gaat het risico over bij overdracht van de producten.

6.7. GM Lifestyle is gerechtigd een soortgelijk product van soortgelijke kwaliteit te leveren

zoals het bestelde product, indien het bestelde niet meer leverbaar is. Klant is dan

gerechtigd de Overeenkomst kosteloos te ontbinden en het product kosteloos te

retourneren.

Artikel 7. Herroepingsrecht

7.1. Dit artikel is slechts van toepassing op de Klant zijnde een natuurlijk persoon die niet

handelt in de uitoefening van zijn beroep of bedrijf.

7.2. Klant heeft het recht de op afstand gesloten Overeenkomst met GM Lifestyle binnen 14

dagen na ontvangst van het product, zonder opgave van redenen, kosteloos te ontbinden.

7.3. De termijn gaat in op de dag nadat de Klant, of een vooraf door hem aangewezen

derde, die niet de vervoerder is, het product heeft ontvangen, of:

 als Klant in eenzelfde bestelling meerdere producten heeft besteld: de dag waarop

Klant, of een door hem aangewezen derde, het laatste product heeft ontvangen;

 als de levering van een product bestaat uit verschillende zendingen of onderdelen:

de dag waarop Klant, of een door hem aangewezen derde, de laatste zending of het

laatste onderdeel heeft ontvangen;

 bij Overeenkomsten voor regelmatige levering van producten gedurende een

bepaalde periode: de dag waarop Klant, of een door hem aangewezen derde, het

eerste product heeft ontvangen.

7.4. Klant dient de retourkosten zelf te dragen, indien deze kosten hoger zijn dan het

reguliere posttarief geeft GM Lifestyle een raming van deze kosten. De verzendkosten die

door Klant zijn gemaakt bij de aankoop van het product worden niet begrepen onder de

kosten voor het retourneren en blijven voor eigen rekening van Klant.

7.5. Binnen de in lid 1 bedoelde herroepingstermijn zal Klant zorgvuldig omgaan met het

Pagina 3 van 6

product en de verpakking. Klant zal de verpakking slechts openen en het product slechts

gebruiken voor zover dit nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van producten

na te gaan. Uitgangspunt hierbij is dat deze inspectie niet verder mag gaan dan dat Klant in

een fysieke winkel zou kunnen.

7.6. Klant is alleen aansprakelijk voor waardevermindering van het product die het gevolg is

van een manier van omgaan met het product die verder gaat dan toegestaan in het vorige

lid.

7.7. Klant kan de Overeenkomst conform de in lid 1 van dit Artikel gestelde termijn

ontbinden door het modelformulier voor herroeping (digitaal) te zenden aan GM Lifestyle,

of op andere ondubbelzinnige wijze aan GM Lifestyle kenbaar te maken dat hij van de

aankoop af ziet. GM Lifestyle bevestigt in geval van een digitale melding de ontvangst van

die melding. Na ontbinding heeft Klant nog 14 dagen om het product terug te zenden. Het is

ook mogelijk om binnen de in lid 1 van dit Artikel gestelde bedenktermijn het product direct

terug te zenden, mits het modelformulier voor herroeping of andere ondubbelzinnige

verklaring voor herroeping is bijgesloten.

Producten kunnen geretourneerd worden naar:

GM Lifestyle

Geleenstraat 60

6411HT, Heerlen

7.8. Reeds door Klant (vooruit) betaalde bedragen zullen zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk

binnen 14 dagen na ontbinding van de Overeenkomst worden terugbetaald aan Klant op

dezelfde wijze als dat Klant de bestelling heeft betaald. Als Klant heeft gekozen voor een

duurdere methode van levering dan de goedkoopste standaardlevering, hoeft GM Lifestyle

de bijkomende kosten voor de duurdere methode niet terug te betalen. Tenzij GM Lifestyle

aanbiedt het product zelf af te halen, mag GM Lifestyle wachten met terugbetalen tot GM

Lifestyle het product heeft ontvangen of tot Klant aantoont dat hij het product heeft

teruggezonden, naar gelang welk tijdstip eerder valt.

7.9. Op de Website wordt duidelijk, tijdig voor het sluiten van de Overeenkomst informatie

over het al dan niet van toepassing zijn van het herroepingsrecht en een eventuele

gewenste procedure vermeld.

Artikel 8. Betaling

8.1. Klant dient betalingen aan GM Lifestyle volgens de in de bestelprocedure en eventueel

op de Website aangegeven betaalmethoden te voldoen. GM Lifestyle is vrij in de keuze van

het aanbieden van betaalmethoden en deze kunnen ook van tijd tot tijd wijzigen. In geval

van betaling na levering kent Klant een betalingstermijn van 14 dagen ingaand op de dag na

levering.

Artikel 9. Garantie en conformiteit

9.1. Dit artikel is slechts van toepassing indien er sprake is van een Klant die niet handelt in

uitoefening van zijn beroep of bedrijf. Indien er door GM Lifestyle een aparte garantie op de

producten wordt gegeven geldt, onverminderd het zojuist gestelde, dit voor alle type

Klanten.

Pagina 4 van 6

9.2. GM Lifestyle staat er voor in dat de producten voldoen aan de Overeenkomst, de in het

aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of

bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de Overeenkomst bestaande

wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften. Indien specifiek overeengekomen, staat

GM Lifestyle er tevens voor in dat het product geschikt is voor ander dan normaal gebruik.

9.3. Indien het afgeleverde product niet aan de Overeenkomst beantwoordt, dan dient Klant

binnen een redelijke termijn nadat hij het gebrek heeft ontdekt GM Lifestyle daarvan in

kennis te stellen.

9.4. Indien GM Lifestyle de klacht gegrond acht, worden na overleg met Klant de relevante

producten hersteld, vervangen of vergoed. De maximale vergoeding is, met inachtneming

van het Artikel aangaande aansprakelijkheid gelijk aan de door Klant betaalde prijs over het

product.

Artikel 10. Klachtenprocedure

10.1. Indien Klant een klacht heeft over een product (conform Artikel aangaande garantie en

conformiteit) en/of over andere aspecten van de dienstverlening van GM Lifestyle, dan kan

hij bij GM Lifestyle telefonisch, per e-mail of per post een klacht indienen. Zie de

contactgegevens onder aan de Algemene Voorwaarden.

10.2. GM Lifestyle geeft Klant zo spoedig mogelijk, maar in ieder geval binnen 2 dagen na

ontvangst van de klacht, een reactie op zijn klacht. Indien het nog niet mogelijk is een

inhoudelijke of definitieve reactie te geven, dan zal GM Lifestyle binnen 2 dagen na de

ontvangst van de klacht, de klacht bevestigen en een indicatie geven van de termijn

waarbinnen zij verwacht een inhoudelijke of definitieve reactie te geven op de klacht van

Klant.

10.3. Klant die niet handelt in de uitoefening van zijn beroep of bedrijf kan ook een klacht

indienen via het Europese geschillenbeslechtingsplatform, te bereiken via

http://ec.europa.eu/odr/.

Artikel 11. Persoonsgegevens

11.1. GM Lifestyle verwerkt de persoonsgegevens van Klant conform privacy statement.

Deze is hier te vinden: www.gentlemen-lifestyle.nl/privacyverklaring

Artikel 12. Slotbepalingen

12.1. Op de Overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.

12.2. Voor zover door regels van dwingend recht niet anders wordt voorgeschreven, zullen

alle geschillen die mochten ontstaan naar aanleiding van de Overeenkomst worden

voorgelegd aan de bevoegde Nederlandse rechter in het arrondissement waar GM Lifestyle

gevestigd is.

12.3. Indien een bepaling in deze Algemene Voorwaarden nietig blijkt te zijn, tast dit niet de

geldigheid van de gehele Algemene Voorwaarden aan. Partijen zullen in dat geval ter

vervanging (een) nieuwe bepaling(en) vaststellen, waarmee zoveel als rechtens mogelijk is

aan de bedoeling van de oorspronkelijke bepaling gestalte wordt gegeven.

12.4. Onder “schriftelijk" wordt in deze Algemene Voorwaarden ook communicatie per email

en fax verstaan, mits de identiteit van de afzender en de integriteit van de e-mail

voldoende vaststaat.

Pagina 5 van 6

Contactgegevens

Mocht u na het lezen van deze Algemene Voorwaarden vragen, klachten of opmerkingen

hebben, neem dan gerust schriftelijk of per e-mail contact met ons op.

GM Lifestyle

Geleenstraat 60

6411HT, Heerlen

Telefoon: 0620258050

E-mail: info@gm-menslifestyle.nl

KvK-nummer: 64971066

Btw-nummer: NL003233111B37

Pagina 6 van 6 

Dit is een standaard cookie bericht, je kan het makkelijk weigeren als u dat wilt. We gebruiken onze cookie voor het optimaliseren van de website

Privacy Policy
Pre-loader